Nowoczesne rozwiązania
w projektowaniu dopasowane do Twoich oczekiwań!
Slider

Systemy sterowania ruchem kolejowym

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Oferujemy kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowych
w zakresie branży kolejowej w specjalności urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) i teletechniki.

Nasze biuro projektowe srk oferuje opracowania:

 • Koncepcje projektowe
 • Projekty budowlane, projekty wykonawcze
 • Projekty fazowania robót srk
 • Dokumentacje powykonawcze
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • Projekty usuwania kolizji międzybranżowych
 • Kosztorysy oraz przedmiary robót
 • Nadzory autorskie
 • Merytoryczna weryfikacja dokumentacji
 • Doradztwo i konsultacje techniczne w branży sterowania ruchem kolejowym

Współpracujemy z inżynierami projektantami srk, posiadającymi stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowanie ruchem kolejowym

Jesteśmy w stanie przygotować  opracowania projektowe w zakresie różnych typów urządzeń sterowania ruchem kolejowym, od tych najstarszych do tych najnowocześniejszych:

 • mechaniczne kluczowe/ręczne
 • mechaniczne scentralizowane/pędniowe
 • elektromechaniczne
 • elektryczne przekaźnikowe
 • elektryczne przekaźnikowo-komputerowe
 • elektroniczne komputerowe

KOLSYSTEM Sp. z o.o.

Podstawą wszelkich działań firmy jest spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów oraz uzyskanie ich zadowolenia. Naszą ofertę opieramy na pracy wysokiej klasy inżynierów i specjalistów .

KOMPLEKSOWOŚĆ100%
KREATYWNOŚĆ100%
ZADOWOLENIE100%

PARTNERZY

Projekty sterowania ruchem kolejowym

Z uwagi na to, że ruch kolejowy wyróżnia się dużymi masami przewożonych ładunków, a także długą drogą hamowania, niemożliwe jest dostrzeżenie przeszkody w wymaganym czasie, który pozwoliłby na bezpieczne zatrzymanie pociągu. To dlatego niemożliwe jest stosowanie zasady jazdy na widoczność. Ogromne znaczenie ma specjalna organizacja ruchu kolejowego. Drogi przebiegu są przygotowywane przez personel ruchu, z kolei informacja o możliwości jazdy, a także o dopuszczalnej prędkości jest przekazywana poprzez sygnały na sygnalizatorach. To właśnie dzięki temu maszynista wie, z jaką prędkością może poruszać się pociąg. Sygnał zezwalający jest podawany dla pojedynczego pociągu. Ma on zapewnić, że droga przebiegu za sygnalizatorem jest odpowiednio przygotowana. Jak wiadomo, każdy może się czasem pomylić, dlatego człowiek nie jest w stanie bezpiecznie prowadzić ruch pociągów przy dużym natężeniu. Stąd powstała potrzeba wprowadzenia urządzeń, które mają zapewniać bezpieczeństwo. Ich rolą jest kontrolowanie oraz uzależnianie wykonywanych przez personel ruchu nastawczych czynności. Urządzenia te są nazywane urządzeniami sterowania ruchem kolejowym (srk), z kolei dziedzina techniki to sterowanie ruchem kolejowym.

Projektant srk, projekty srk

Projektant sterowania ruchem kolejowym ma bardzo odpowiedzialne zadanie - podobnie monter urządzeń srk. Chodzi przecież o zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dawniej urządzenia srk nazywano urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, czyli zrk. Systemy sterowania ruchem kolejowym to przede wszystkim urządzenia stacyjne, blokady liniowe.

Automatyka kolejowa

Urządzenia srk / urządzenia sterowania ruchem kolejowym można podzielić na urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne. Te drugie to przede wszystkim urządzenia, które są umieszczone przy układzie torowym. Bezpośrednio oddziałują na ruch pociągów lub kontrolują ruch. Do urządzeń wewnętrznych można zaliczyć urządzenia, które znajdują się w budynku nastawni, w kontenerach, szafach przytorowych. Realizują one zależności i komunikują się z operatorem. Urządzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne współpracują ze sobą. Razem tworzą system, który ma spełniać zadane funkcje.

Automatyk sterowania ruchem kolejowym - srk kolej

Jeśli chodzi o funkcje urządzeń srk, można je podzielić na urządzenia stacyjne i liniowe. Urządzenia stacyjne odpowiadają za sterowanie ruchem w obrębie posterunków zapowiadawczych, z kolei urządzenia liniowe to takie, które pracują na szlakach lub na większym fragmencie linii kolejowej. Czasami można dodatkowo wyróżnić grupę urządzeń specjalnych. To właśnie do nich zalicza się systemy dla kolei przemysłowych, metra.

Urządzenia stacyjne mają zabezpieczać ruch pociągów oraz manewrów w obrębie posterunków zapowiadawczych. Ich istotną funkcją jest także to, że wzajemnie uzależniają od siebie sygnalizatory, zwrotnice, a także inne urządzenia poprzez zorganizowane przebiegi pociągowe oraz manewrowe. Warto także dodać, że urządzenia stacyjne z biegiem czasu się zmieniały, stąd powstaje wiele odmian różniących się konstrukcją i zasadami działania.

System sterowania ruchem kolejowym, automatyka kolejowa srk

Urządzenia liniowe mają jedną najważniejszą grupę - blokady liniowe. Zadaniem blokad liniowych jest regulowanie następstwa jazdy, a także zabezpieczanie ruchu pociągów na szlaku. Do urządzeń liniowych można głównie zaliczyć te, które nie są bezpośrednio powiązane z posterunkami ruchu lub szlakami. Systemy kierowania ruchem wspomagają pracę dyspozytorów liniowych i pracę dyżurnych. Mogą także współpracować z urządzeniami srk.

Czym jest srk?

Srk to system sterowania ruchem kolejowym. Służy do monitorowania pociągów, śledzenia lokalizacji pociągów i pomocy w ich planowaniu.

Srk został opracowany, ponieważ trudno było ręcznie monitorować wszystkie pociągi ze względu na trudności komunikacyjne w tamtym czasie. Srk przyniósł ogromne korzyści indyjskim kolejom, ponieważ pomógł znacznie zmniejszyć liczbę wypadków, zapobiec kolizjom między pociągami, zmniejszyć opóźnienia w rozkładzie jazdy pociągów i poprawić bezpieczeństwo pasażerów.

System sterowania ruchem kolejowym

Ważna jest umiejętność kierowania ruchem kolejowym. W tym celu system sterowania ruchem kolejowym musi być elastyczny i dokładnie uwzględniać aktualną sytuację na torach. System powinien również być w stanie podejmować decyzje na podstawie tego, co wydarzy się w przyszłości, w oparciu o zdarzenia, które jeszcze nie mają miejsca.

Typowym przykładem systemu sterowania ruchem kolejowym jest SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Służy do zdalnego zarządzania urządzeniami lub procesami w instalacji przemysłowej, wykorzystując techniki akwizycji danych i zdalnego monitorowania w celu optymalizacji procesów i oszczędzania energii. Systemy SCADA mogą wykorzystywać różne technologie i protokoły, takie jak:

- Modbus (najczęściej)

- DNP3

- IEC 60870-5-104

- IEC 61850

Projektant sterowania ruchem kolejowym

Koleje są jednym z najważniejszych systemów transportowych zarówno dla towarów, jak i pasażerów. Sterowanie ruchem kolejowym jest niezbędne dla bezpiecznej eksploatacji pociągów, dlatego systemy sterowania ruchem kolejowym muszą być dobrze zaprojektowane.

Projektanci powinni wziąć pod uwagę różne funkcje, które można wykorzystać do poprawy sterowania ruchem kolejowym. Obejmuje to informacje w czasie rzeczywistym o stanie torów, stacji, sygnałów itp.

Inwestycje w technologię mogą pomóc w stworzeniu bardziej wydajnego systemu kolejowego pod względem bezpieczeństwa i zarządzania.

Sterowanie ruchem kolejowym

Kontrola ruchu kolejowego polega na nadzorowaniu ruchu pociągów w celu zapobiegania kolizjom, poprawy rozkładów jazdy i maksymalizacji wydajności. Pierwsi kontrolerzy ruchu kolejowego zostali zatrudnieni przez Pennsylvania Railroad w 1855 roku. Monitorowali ruch pociągów za pomocą systemu telegrafów, które łączyły się z sygnałami w różnych punktach wzdłuż torów.

Jeden z najwcześniejszych zarejestrowanych przypadków automatycznego urządzenia sterującego koleją został wynaleziony przez Williama Robinsona w 1872 roku. Urządzenie nazwane „Przyjacielem Signalmana” było używane do sterowania pociągami za pomocą sygnałów elektrycznych przesyłanych z centralnej stacji.

Urządzenia srk

Prowadzono rozwój urządzeń sterowania ruchem kolejowym w celu stworzenia bezpieczniejszego i wydajniejszego systemu sterowania ruchem pociągów. Głównym celem jest uniknięcie wypadków spowodowanych błędem ludzkim lub innymi czynnikami zewnętrznymi, które mogą spowodować śmierć lub obrażenia.

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym to system sygnalizacji i łączności, który pomaga zachować bezpieczne odległości między pociągami. Jest to środek bezpieczeństwa zapobiegający kolizjom lub wykolejeniom. Główną funkcją tych urządzeń jest zapobieganie kolizjom pociągów na węzłach kolejowych, punktach przecięcia linii, przejazdach kolejowych lub w dowolnym innym miejscu toru, gdzie następuje zmiana kierunku lub prędkości.

Monter urządzeń srk

Odkąd kolej weszła do powszechnego użytku pod koniec XIX wieku, doszło do wielu wypadków, które miały miejsce z powodu braku środków bezpieczeństwa. Jeden z takich incydentów miał miejsce w 1856 roku, kiedy 137 osób zginęło w Staple Hill Tunnel w Bristolu w Anglii, kiedy zderzyły się ze sobą dwa pociągi. Incydent ten doprowadził do wielu badań i wynalezienia nowych systemów bezpieczeństwa przez różnych wynalazców, takich jak John Saxby, George Stephenson i Charles Babbage, którzy wprowadzili nowe technologie, aby uniknąć takich sytuacji.

Automatyk srk

Automatyk sterowania ruchem kolejowym to ważna kwestia. W przeszłości wszelkie sterowanie ruchem kolejowym odbywało się ręcznie. Sygnały przytorowe były przekazywane maszyniście przez człowieka. Jednak przy nowoczesnej technologii nie jest to już konieczne. Pociągi mogą być teraz prowadzone automatycznie, a operator tylko nadzoruje proces i może interweniować w razie potrzeby. Automatyka kolejowa sr to ogromne ułatwienie.

Jest to system, który został opracowany w Japonii, a następnie zaimportowany do innych krajów, takich jak Australia i Nowa Zelandia. W tych krajach wszystkie sygnały przytorowe są zautomatyzowane, dzięki czemu pociągi działają wydajniej bez konieczności ręcznej interwencji operatora – co może oznaczać opóźnienia w niektórych częściach sieci podczas zmiany stanu sygnału na inny.

System srk

System srk jest integralnym systemem sterowania ruchem kolejowym. System srk może monitorować i kontrolować wszystkie aspekty ruchu kolejowego, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo i wydajność kolei. Jest szeroko wdrażany w kolejach międzynarodowych.

System srk jest w stanie prognozować przyszłe zmiany w zapotrzebowaniu na ruch i zapewnić wystarczające ostrzeżenie przed ewentualnym rozwojem sytuacji.

Dostarcza nie tylko informacji o aktualnym stanie pociągów, ale także prognozuje przyszłe zmiany popytu na podstawie danych historycznych z mniej więcej ostatniego roku.

Projekty srk

System sterowania ruchem kolejowym ma na celu zapewnienie płynnej i bezpiecznej jazdy pociągów. System monitoruje ruch pociągów i oblicza ich stan, aby zapewnić, że są w stanie zapobiegać wypadkom. Aby zostać projektantem, należy mieć doświadczenie w zakresie projektowania urządzeń zabezpieczenia, sterowania ruchem kolejowym, istotne są też uprawnienia budowlane. W zakres obowiązków wchodzi opracowywanie dokumentacji projektowej. Transport kolejowy to ciekawy system, ale praca w nim to duża odpowiedzialność.

Projektowanie systemu sterowania ruchem kolejowym może być trudne ze względu na swoją złożoność. Ma wiele elementów, takich jak projekt stacji, projekt pociągu, sygnalizacja, zasilanie trakcji itp. Elementy te współdziałają ze sobą w skomplikowany sposób; na przykład projekt stacji określa układ sygnału, podczas gdy układ sygnału określa ograniczenie prędkości pociągu. Wdrażaniem projektu w życie zajmuje się monter urządzeń srk. Projekty sterowania ruchem kolejowym należy tworzyć z uwagą, pamiętając o obowiązujących standardach.

Automatyka kolejowa

Automatyka kolejowa lub sterowanie ruchem kolejowym to system służący do sterowania ruchem kolejowym, zwłaszcza gdy nie jest wymagany człowiek.

Pierwszym krokiem w automatyzacji było zastosowanie wyłączników mocy do sterowania sygnałami i punktami, które zastąpiły semaforowe systemy sygnalizacji. Kolejnym krokiem był elektromechaniczny system sygnalizacji. Wykorzystuje to kombinację sygnałów magnetycznych i mechanicznych do punktów kontrolnych, sygnałów i przejazdów kolejowych bez konieczności interwencji człowieka. Najnowszym krokiem w ewolucji automatyzacji kolei była instalacja komputerów do obsługi wszystkich aspektów systemu, od zbierania danych, przez sterowanie i nadzór pociągu, po przetwarzanie danych.

Srk kolej

Za stosowanie systemu sterowania ruchem kolejowym odpowiada Organizacja Sterowania Ruchem Kolejowym. Rolą tej organizacji jest zapewnienie, że pociągi mogą bezpiecznie poruszać się po torach kolejowych, bez kolizji ze sobą lub z innymi przeszkodami. Osiąga się to poprzez monitorowanie pociągów i zarządzanie ich ruchami.

Organizacja dba o to, aby pociągi mogły poruszać się w bezpieczny sposób przez cały czas, uwzględniając również inne pociągi, ich pozycje i prędkości. Obejmuje to monitorowanie aktualnych pozycji wszystkich pociągów, analizowanie rozkładów jazdy pociągów pod kątem konfliktów, regulowanie ruchu pociągów na trasach oraz prowadzenie rejestrów ruchu pociągów.